Le kata, pourquoi ?

28/06/2022

- Pascal Heydacker